Het Hoogbegaafdheid & Dyslexie onderzoek is in 2017 afgerond, maar het is tijd voor vervolgonderzoek! Tussen 2022 en 2026 loopt aan de Universiteit Utrecht het onderzoek ‘Op weg naar Weerbaarheid in Lezen’ (WiL). Hierin vergelijken we gemiddelde lezers uit groep 5, 6 en 7 met kinderen die hardnekkige problemen hebben met lezen en/of spellen (dyslexie). Hoogbegaafde kinderen mogen uiteraard ook meedoen! Doel is om beschermende factoren in de leesontwikkeling in kaart te brengen. Zo begrijpen we beter welke vaardigheden én omstandigheden de leesontwikkeling van deze kinderen bevordert.

Wij zijn op zoek naar kinderen met dyslexie en hun ouders die hieraan mee willen doen. De enige voorwaarde is dat de school van het kind Cito Leerling in Beeld gebruikt. Naast een testafname bij het kind thuis vragen we kinderen, ouders en leraren om een korte vragenlijst in te vullen. Leerlingen uit groep 6 en groep 7 doen eenmalig mee in 2024; leerlingen uit groep 5 volgen we graag langer.
Voor meer informatie: mail wil@uu.nl. Aanmelden kan via de website.

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Met deze brief willen we u en uw kind graag uitnodigen om mee te doen aan het “Op weg naar Weerbaarheid in Lezen (WiL)” onderzoek van de Universiteit Utrecht. Het WiL-onderzoek gaat over de leesontwikkeling van kinderen uit groep 5, 6 en 7. Wij onderzoeken in het bijzonder welke vaardigheden en omstandigheden kunnen helpen in de leesontwikkeling van zwakke lezers. Als jullie willen meedoen aan ons onderzoek, dan kunt u uw kind aanmelden via de link onderaan deze brief. Daar vindt u ook onze contactgegevens.

In deze brief vertellen we u wat het onderzoek inhoudt en wat we van u en uw kind vragen als jullie besluiten mee te doen.

Waar gaat het onderzoek over?
Goed leren lezen en spellen is ontzettend belangrijk om mee te kunnen komen in onze samenleving. Via lezen en spellen kan je informatie tot je nemen en uitwisselen met anderen. Kinderen die problemen hebben met het leren lezen en spellen hebben een extra uitdaging op dit gebied. In dit onderzoek vergelijken we kinderen met gemiddelde lees- en spellingvaardigheden met kinderen die hardnekkige problemen hebben in het lezen en/of spellen van woorden (dyslexie). We willen er graag achter komen welke vaardigheden en omstandigheden bijdragen aan een positieve ontwikkeling van lees- en spellingvaardigheden van deze kinderen en mogelijk bijdragen aan het voorkomen of onnodig voortduren van ernstige lees- en/of spellingproblemen.

Onderzoeksopzet
Leerlingen uit groep 5, 6 en 7 kunnen meedoen aan het onderzoek. Het hele onderzoek loopt van het najaar van 2022 tot en met het najaar van 2026. Het onderzoek zal bij uw kind worden afgenomen tussen februari en juli 2024. Kinderen uit groep 6 en 7 die meedoen aan het onderzoek worden eenmalig getest, alleen tijdens de eerste helft van dit schooljaar (2024). Kinderen uit groep 5 volgen we graag langer. Naast de afspraak in de eerste helft van 2024, vragen wij hen in groep 6 (eerste helft 2025) en groep 7 (eerste helft 2026) om mee te doen aan een kortere vervolgsessie.

Wat vragen we van u als uw kind meedoet?
Uw kind wordt in principe thuis getest.
We vragen u om een korte vragenlijst in te vullen. Daarnaast vragen we de leerkracht van uw kind ook om een korte vragenlijst in te vullen over uw kind. Als aanvulling op de testafname vragen we, na toestemming van u, ook scores van uw kind op uit het Cito-leerlingvolgsysteem van uw school.

Hoe ziet de testafname eruit?
De testafname vindt plaats in een rustige omgeving. De testassistent doet samen met het kind een aantal één-op-één taken. De taken gaan onder andere over lezen, spellen, taal en grammatica. Daarnaast kijken we ook naar vaardigheden die nodig zijn om deze taken uit te kunnen voeren, zoals het geheugen en de verwerkingssnelheid. De taken zijn speciaal gemaakt voor kinderen en zij vinden het vaak leuk om de taken te doen. De testafname zal plaatsvinden in twee sessies van ieder max. 1,5 uur. Er is dan ook tijd om rustig kennis te maken en om pauzes te houden tijdens de testafname. Daarnaast wordt er een korte vragenlijst afgenomen bij uw kind.

Opbrengst voor u en uw kind;
Voor deelname aan dit onderzoek bieden wij:
• Een klein cadeautje voor uw kind
• Een webinar of lezing voor ouders over lezen, spelling en taal in overeenstemming met de school van uw kind
• Op de langere termijn: inzicht in het bevorderen van de weerbaarheid van kinderen met (een risico op) lees- en/of spellingproblemen

Belangrijke extra informatie
1. Deelname aan het onderzoek is helemaal vrijwillig. U en uw kind kunnen op elk moment stoppen met het onderzoek. U hoeft hiervoor geen reden op te geven en het onderzoek stopt dan meteen. De gegevens die we al verzameld hebben kunnen wel gebruikt worden voor het onderzoek, behalve als u dat niet wilt. De data worden dan vernietigd.

2. Uw privacy vinden wij erg belangrijk. Wij gaan voorzichtig om met uw gegevens. Tijdens het onderzoek nemen wij verschillende maatregelen om de privacy van u en uw kind veilig te stellen. Uw gegevens blijven geheim en worden niet gedeeld met anderen. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden opgeschreven in artikelen voor wetenschappelijke tijdschriften. De gegevens zijn dan anoniem: niemand kan erachter komen welke gegevens bij welk kind horen. Alle gegevens worden 10 jaar lang vertrouwelijk en beschermd opgeslagen op de Universiteit Utrecht. Na afloop van de dataverzameling (juli 2026) verwijderen wij ook alle contactgegevens uit onze bestanden.

3. Naar aanleiding van de corona-uitbraak in Nederland hebben we aanpassingen gedaan om ons onderzoek op een veilige manier te kunnen uitvoeren. Tijdens de testafname houden wij ons altijd aan de dan geldende richtlijnen vanuit het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid19). Details over ons coronaprotocol en uw privacy kunt u vinden op onze website (https://www.uu.nl/en/information-coronavirus).

Heeft u klachten?
Mocht u klachten hebben over dit onderzoek, dan kunt u terecht bij onze onafhankelijke contactpersoon Eva van de Weijer-Bergsma (E.vandeWeijer@uu.nl) of bij de klachtenfunctionaris (klachtenfunctionaris-fetcsocwet@uu.nl).

Wilt u meedoen? Of wilt u meer informatie?

Als u mee wilt doen, dan kunt u uw kind aanmelden via deze link:

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_eRvYJwctbpZASQm

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons via wil@uu.nl of bellen naar 06-81029053 (kantoortijden). Wij kunnen u dan meer informatie geven voordat u besluit over deelname. Tot slot vindt u meer informatie over het project op onze website (wil@sites.uu.nl).

Wij hopen dat u met uw kind mee wilt doen met ons onderzoek!
Met vriendelijke groet,

Sanne Appels, MSc
Dr. Sietske van Viersen
Dr. Sara van Erp
Dr. Lisette Hornstra
Prof. Elise de Bree